Đổng Kỳ

Biography of

Đổng Kỳ

Diễn Viên Đổng Kỳ . Tên Tiếng TRung: 董琦 Sinh Tại Triết GIang. Chiều cao 168cm. Cân Nặng: 45kg. Phim 2018 ; Thịnh Đường Huyễn Dạ, 2016 Phim Khí Linh Vai Xích Tiêu.

See all bio
Date of Birth:
Sinh Ngày : 19/12/1990
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu ngày 18 /10/ 2018