VƯơng Hâm Đình

Tên trung : 王歆霆
Biography of

VƯơng Hâm Đình

Diễn Viên VƯơng Hâm Đình. Chiều cao 165cm. Phim tham gia; Vô Chủ CHi thành vai tạ dĩnh, hạ chí chưa tới, thần tịch duyên

See all bio
Date of Birth:
11 tháng 2 năm 1994
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc