Thiếu Nữ macaron

Phim trung quốc 2019 : Thiếu Nữ macaron. 马卡龙少女

Diễn Viên Chính : 

Trần Dụ mễ vai Giang Sở Sở

Lữ Dũng Trác vai lạc Thiên Nhất

Bồ Đào vai Tiểu Ngư

Lưu Danh Khải vai Duyệt Thành

Tôn Thần vai Ngải Tư thục

Tưởng Tẩm Vân vai An Cát Lạp

 

 

Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Reviews for

Thiếu Nữ macaron