Minh Hồng Truyện

Diễn Viên Chính :

Trương Lượng vai Thẩm Thập Ngũ

Ngô ưu vai Minh Châu

Trần Đô Linh  Vai Vương Thi Thi

Bạch Khách vai Lưu Tinh Vũ

Lục kỳ Úy vai Cổ Nhi

Lý Siêu vai Vô Sắc

Fist Air Date:
Chiếu Ngày 20/ 9/2018

Season 0

Reviews for

Minh Hồng Truyện